Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูประถมช่วงชั้นที่ 2


 • นางสาวเพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์

  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ช่วงชั้น2)
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


 • นางสาวสุวรรณา  กลมเกลา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวจิดาภา  เบียดขุนทด

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.4/2
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาววิภาดา  กันสิงห์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.4/3
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาววิลาวัลย์  ผิวพรรณ

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.4/4
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวมณฑิตา  จานมาต

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.5/1
  วุฒิการศึกษา :  ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาววรรณิศา  แก้วเกษการ

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.5/2
  วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวปัทมา  ทิมใจทัศน์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.5/3
  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวธัญพิชชา  อุตสาห์

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.5/4
  วุฒิการศึกษา :ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวปรียานันท์  สอวิหก

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/1
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวภัทรศยา  อุดม

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
  วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวฐิติพร  สุดพรหม

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวสุชาดา  พรมโสภา

  ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น G.6/4
  วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต