Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ประวัติ

โรงเรียนดวงวิภา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลดวงวิภา เปิดสอนระดับอนุบาล มีอาคาร 2 ชั้น 1 หลัง และได้รับการแต่งตั้งชื่อโรงเรียนจากท่านเจ้าคุณมหาคณิศร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ ด้วยปณิธานตั้งมั่นที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข จำนวนนักเรียนได้เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี

ในปีการศึกษา 2533 ได้สร้างอาคาร สำหรับเด็กประถมศึกษาขึ้น เป็นอาคาร 5 ชั้น ห้องเรียน 15 ห้อง และห้องประกอบอีก 12 ห้องเรียน ห้องสมุด 1 ห้องติดตั้งโทรทัศน์ทั้ง 2 อาคาร จำนวน 12 เครื่องติดตั้งสัญญาณดาวเทียมและ UBC เคเบิลทีวี ใช้ระบบสารสนเทศ ดำเนินการในห้องธุรการและติดตั้ง Internet เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนและครู สามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 1,053 คน ปัจจุบันโรงเรียนดวงวิภาบริหารงานโดยมี นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ เป็นผู้จัดการ และมี นางวิภา สกุลเอี่ยมไพบูลย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ครูใหญ่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำความภาคภูมิใจที่สำคัญมาสู่โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แก่

 • ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนต้นแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 – 2555
 • ปีการศึกษา 2555 แข่งขันวิชาการในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล อนุบาลได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศอันดับ 1 ประถมต้นได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศอันดับ 1 และ ประถมปลายได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1
 • ปีการศึกษา 2554 ได้รับเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ.2555 (รอบระดับประเทศ)
 • ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินของสมศ. โดยโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 5 ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.7
 • ปีการศึกษา 2553 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการของเขตประถมศึกษา Crossword ป.4-6 เป็นตัวแทนเขตแข่งระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขัน
 • ปีการศึกษา 2552 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการของเขตพื้นที่ 3 โครงงานคณิตศาสตร์และ Cross Word และเป็นตัวแทนเขตแข่งระดับภาคที่จังหวัดลพบุรี
 • ปีการศึกษา 2551 แข่งขันวิชาการในเครือคาทอลิคอัครสังฆมณฑล อนุบาลได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ประถมได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2
 • ปีการศึกษา 2550 เข้าประกวด One School One Innovation ปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในเรื่อง KM. Online to Lo.
 • ปีการศึกษา 2549 ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน One School One Innovation ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านบริหาร ในเรื่องการพัฒนา ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
 • ปี พ.ศ. 2548
  • คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาประเมินการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT หรือ ICT For Learning ผลได้ 97%เป็นปีที่ 3 ของโครงการ
  • สำนักงานรับรองมาตราฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ ) องค์การมหาชน ได้เข้ามาประเมินผู้บริหาร ประเมินครูผู้สอน ประเมินนักเรียน ผลได้ระดับดี และดีมาก ทั้ง 14 มาตราฐาน
  • การแข่งขันวิชาการระดับประถมศึกษา กลุ่มคาทอลิกมีการแข่งขันในระดับช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-3 ) ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 – 6 ) สรุปผลคะแนนรวม โรงเรียนดวงวิภาได้ถ้วยชนะเลิศ ทั้งช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
 • ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนดวงวิภาได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ หลักสูตร E-Learning ของประเทศ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเป็น ระบบทางไกลผ่าน INTERNET และระบบดาวเทียม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ที่มีเครือข่าย INTERNET ทำให้นักเรียนสามารถ ทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดได้บ่อยมากขึ้น มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ผู้ปกครองสามารถที่จะให้คำแนะนำการเรียนของบุตรหลานได้ เพิ่มความอบอุ่น ภายในครอบครัว นักเรียน ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง มากขึ้น และ ลดปัญหา ต่างๆ ที่จะเกิดกับนักเรียนในวัยเด็กได้ดีกว่าเดิม
 • ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนดวงวิภาได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ ICT จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 12 โรงเรียนจากทั่วประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้วย ระบบ ICT มีห้อง คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย นักเรียนทุกคน ทั้งระดับ อนุบาล และประถม จะได้รับการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน มีห้องสมุดที่ทันสมัยสามารถ สืบค้นข้อมูลได้ทั่วโลก และมีมุมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะกับทุกระดับชั้น มี Recourse Center สำหรับเด็กอนุบาลได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ปี พ.ศ. 2544
  • ตัวแทนโรงเรียนดีเด่นด้านรักการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส่งเข้าประกวด ณ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิกา
  • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขนาดกลางส่วนกรุงเทพมหานครในการตรวจประกัน คุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )
  • โรงเรียนได้รับการประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2543
  • ได้รับโล่การประกวดสิ่งประดิษฐ์สื่อการสอนจากเศษวัสดุเหลือใช้จากแบรนด์นักประดิษฐ์
  • ชนะเลิศแอโรบิค ระดับอนุบาล ณ สวนสยาม 3 ปี ซ้อน
  • ได้รับโล่สถานศึกษา ” จริยธรรมดีเด่น ” ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2542
  • โรงเรียนดีเด่นโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • ได้รับโล่ในการประกวดบทร้อยกรอง ” ช้างคู่ป่า งาคู่ช้าง ” ของกองทุนสัตว์ป่าโลก
 • ปี พ.ศ. 2538ด้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

บัดนี้โรงเรียนดวงวิภา มีพร้อมและมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และจัดการการสอนเป็นโรงเรียน ICT เพื่อสร้างเด็กไทยที่มีลักษณะเก่ง ดี มีความสุข

ไปสู่สังคมประเทศชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป