Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูประถมช่วงชั้นที่ 1


 • นางสาวพรรณพร  สอนกิจมั่น

  ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิชาการ(ช่วงชั้น1)
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาววนิดา  ปาปะทา

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/1
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวพัชรินทร์  แก้วพวง

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/1
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวนิศา ศรีบรรเทา

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/2
  วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวลีลาวดี  ชุมสุข

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/2
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวพรธีรา  ทองพรหม

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/3
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวสายฝน  ภูงามเชิง

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/3
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวปิยะนุช  แสนหล้า

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/4
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวพิชญาพร  ตุ่นมี

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.1/4
  วุฒิการศึกษา: ป.บัณฑิต


 • นางสาววิภาดา  ปัดจังหรีด

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/1
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นายอภิรัฐพงศ์  สุวรรณโอภาส

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/1
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แก้วเต่า

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/2
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวศันสนีย์  นิรุกติศานติ์

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/3
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางปิ่นนิภา  คำสุวรรณ

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.2/4
  วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวเมษยา  กลมเกลา

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/1
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวศิริขวัญ  จันท่าม่วง

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/2
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวกัญญาลักษ์  ยี่ยวน

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/3
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวศิริพร  อินศรี

  ตำแหน่ง: ครูประจำชั้น ป.3/4
  วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต