Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

ครูธุรการ

 


 • นางสาวขนิษฐา สกุลอ่ำ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต


 • นางสาวรจเรจ  ชูพินิจรอบคอบ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ


 • นางสาวพรวลัย  พงษ์รอด

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต


 • นางสาววิชุดา  ตั้งศิวาลัย

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต


 • นางสาวศรญา  มั่นเหมือนป้อม

  ตำแหน่ง : ธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ปวส.