Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม !!!
สุดยอดอาเซียนครั้งที่  35  ตั้งแต่วันที่  31  ตุลาคม
ถึง  4  พฤศจิกายน  2562  ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี
“คณะรัฐมนตรี”  ประกาศวันหยุดพิเศษ 2 วัน
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน  2562  เฉพาะกรุงเทพฯและนนทบุรี
และเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่  2/2562
ส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรโดยรอบของพื้นที่จัดการประชุม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอความร่วมมือ
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดนนทบุรี
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่  2/2562
จากวันศุกร์ที่  1  พฤศจิกายน  2562
เป็นวันพุธที่  6  พฤศจิกายน  2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ   โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยแก่นักเรียนเพื่อให้มีวันและเวลาเรียนครบตามหลักสูตร