Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช. ถิรายุวัชร์ หงษ์ศรีหม่น น้องแมทธิว G.5/4
ด.ช. ตฤณ ปัญญาสาธิตกิจ น้องตฤณ G.6/4
และคุณครูพรนภา สีหาทับ ที่ได้เเข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ PIST- WiFi
ชนะในรอบ Final ได้รับของรางวัลเป็นกล่องสมองกล PIST-MicroBOX
ให้เป็นสื่อการเรียนการสอน
จาก ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
เมื่อวันที่12 มิถุนายน 256 เวลา 13.30 น.

โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
” การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ”
โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีผู้เข้ารับการอบรมที่เข้ารับวุฒิบัตร
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรม